• kanel2b-N.jpg
  • kanelILIA.jpg

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

 


 

 

 


 

 Ἡ ἔντονη καὶ ὑπεύθυνη πολιτικὴ δράση τοῦ Κανελλόπουλου δὲν ἐμπόδισαν τὴν ἐνασχόλησή του μὲ τὴ συγγραφή. Τὰ περισσότερα βιβλία του μάλιστα ὄχι μόνο διδάσκουν ἀλλὰ καὶ θέλγουν, καθὼς ἔχουν συγγραφεῖ μὲ κριτικὴ ἐμβρίθεια, μὲ ποιητικὴ συχνὰ διάθεση καὶ μὲ διαύγεια στὴν ἔκφραση πάντοτε. Κυριότερο σύγγραμμά του εἶναι ἡ μοναδικὴ σὲ πολυμέρεια καὶ πλοῦτο γνώσεων δεκάτομη ἤδη Ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, ὅπου συναρπαστικὰ παρελαύνουν οἱ πνευματικὲς ἐπιτεύξεις τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν μεγάλων ἐκπροσώπων τους, ἀπὸ τὸν ὕστερο 4ο ὣς τὸν 19ο αἰώνα μ.Χ., στὴ φιλοσοφία, τὴν ποίηση καὶ τὴν λογοτεχνικὴ πεζογραφία, στὶς διάφορες ἐπιστήμες καὶ στὸ πεδίο τῶν κοινωνικοπολιτικῶν ἰδεῶν, στὴ μουσική, τὴ ζωγραφική, τὴ γλυπτική, τὴν ἀρχιτεκτονική. Τὸ κολοσσιαῖο αὐτὸ ἔργο, ποὺ ἡ συγγραφή του ἄρχισε ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς ἐξορίας στὴν Κύθνο, θαυμαστὸ κατόρθωμα ἑνὸς μόνο ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ μέγα τίτλο τῆς ἑλληνικῆς λογιοσύνης καὶ ἀπότιση φόρου τιμῆς πρὸς τὴν Εὐρώπη τοῦ πνεύματος, ἀλλὰ καὶ βαρύτιμο δῶρο τοῦ συγγραφέα του πρὸς τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες γιὰ ἐνθουσιαστικὴ γνωριμία τους μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Εὐρώπης.

 

 Ἄλλα σπουδαῖα ἔργα του εἶναι δύο βιβλία-ὄργανα ἐθνικῆς αὐτογνωσίας τῶν Ἑλλήνων. Τὸ πρῶτο, ἐκδομένο τὸ 1957, μὲ τίτλο Γεννήθηκα στὸ 1402, ποὺ ὑποδηλώνει τὴ συγγραφικὴ μορφὴ του ὡς πλασματικῆς αὐτοβιογραφίας, ἐνέχει ἐξιστόριση τῶν δραματικῶν γεγονότων, ποὺ σφράγισαν τὴν βυζαντινὴ ἱστορία τοῦ 15ου προπάντων αἰώνα, καὶ περιέχει ἐπίσης, ἐκτὸς ἀπὸ ἄλλα, φιλοσοφικοὺς στοχασμοὺς γιὰ τὰ σύμφυτα μὲ τὰ γεγονότα ἐκεῖνα πολιτικὰ ἢ μεταφυσικὰ προβλήματα. Ἐκδομένο τὸ 1963 τὸ δεύτερο, μὲ τίτλο Ἀπὸ τὸν Μαραθώνα στὴν Πύδνα - κι ὣς τὴν καταστροφὴ τῆς Κορίνθου (490-146 π.Χ.) καὶ σὲ β ́ ἔκδοση (1982) μὲ τίτλο Ἱστορία τῆς Ἀρχαῖας Ἑλλάδος, 490-146 π.Χ., ἐνέχει ἀφήγηση καὶ περιγραφή, ἐρμηνεία καὶ ἀξιολόγηση τῶν γεγονότων, καταστάσεων καὶ πρωταγωνιστικῶν προσωπικοτήτων, ποὺ συνιστοῦν καὶ χαρακτηρίζουν τοὺςμεγάλους αὐτοὺς εἴτε κρίσιμους αἰώνες τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Στὸ ἴδιο «κλίμα» κάπως βρίσκεται καὶ τὸ μικρότερο βιβλίο του Πέντε Ἀθηναϊκοὶ Διάλογοι, 51 ἕως 529 μετὰ Χριστόν, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1956 καὶ ὕστερα γερμανικὰ τὸ 1961 καὶ ἰταλικὰ τὸ 1964. Σημαντικότατο ἔργο του εἶναι ἀκόμη τὰ Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα (1955), βιβλίο γοητευτικὸ γιὰ τὸν ἀναγνώστη καὶ δημιουργικὸ ἔντονου προβληματισμοῦ.

 

 Ἄλλα ἔργα του μὲ ἰδιαίτερη τὸ καθένα σύσταση ἀλλὰ καὶ μὲ κοινὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἴδιας πνευματικῆς φυσιογνωμίας, εἶναι: Ὄλιβερ Κρόμβελ (1947), Ὁ εἰκοστὸς αἰώνας. Ἡ πάλη μεταξύ ἀνθρωπισμοῦ καὶ ἀπανθρωπιᾶς (1951), Ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ ἐποχὴ μας (1952), Τὸ τέλος τοῦ Ζαρατούστρα (1956), Ἱστορικὰ Δοκίμια (1975), Δοκίμια καὶ ἄλλα κείμενα σαράντα πέντε ἐτῶν (1980).

 

 Ἔργα του ἄλλα μὲ προσωπικότερο χαρακτήρα εἶναι τὰ ἑξῆς: 1935 - 1945. Ἕνας ἀπολογισμός (1945), Θὰ σᾶς πῶ τὴν ἀλήθεια (1945), Τὰ χρόνια τοῦ Μεγάλου Πολέμου, 1939-1945 (1964), Ἡμερολόγιο. 31 Μαρτίου 1942 - 4 Ἰανουαρίου 1945 (1977), Ἡ Πάτρα τῆς Μπὲλ Ἐπὸκ (1978).

 

 Ξενόγλωσσα ἔργα του ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς: Ὁ Ὑπερίων καὶ τὸ νεοελληνικὸ πνεῦμα (HyperionundderneugriechischeGeist, 1959), Μυστρᾶς. Ἡ βυζαντινὴ Πομπηΐα (Mistra. Das byzantinische Pompeji, 1962), Ἀθήνα (Athen, 1964), Ἄνοδος πρὸς τὴν πίστη (Ascent to Faith, 1966), Πέντε ἄνδρες - πέντε αἰῶνες (Σόλων, Σοφοκλῆς, Δίων, Κυδίας καὶ Δίαιος) (Five men – Five centuries [Solon, Sophocles, Dion, Cydias and Diaios], 1971).

 

  Ἔχει δημοσιεύσει ἐπίσης τέσσερις συλλογὲς ποιημάτων: Ρυθμοὶ στὰ κύματα (1920), Ἀπλοὶ φθόγγοι (μὲ τὸ ψευδώνυμο Αἶμος Αὐρήλιος, 1939), Ὁ κύκλος τῶν σονέτων (1945), Πικροδάφνες (1955), καθὼς καὶ τὸ μυθιστόρημα Ἡ λυτρωμένη ἀπὸ τὸ σόϊ ποὺ χάθηκε (1923).

 

  Στὴν περίοδο τοῦ Μεσοπολέμου εἶχαν ἐκδοθεῖ τὰ ἑξῆς ἔργα του: Ἡ κοινωνία τῶν Ἐθνῶν (1926), Κοινωνιολογία τῶν ἰμπεριαλιστικῶν φαινομένων (1927), Ἱστορία καὶ Κριτικὴ τῶν Κοινωνιολογικῶν Θεωριῶν. Μέρος Α ́ (1929), Κάρολος Μάρξ. Συμβολὴ εἰς τὴν Ἱστορίαν τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Κοινωνικῶν Θεωριῶν (1931), Ἡ κοινωνία τῆς ἐποχῆς μας (1932), Ἱστορία καὶ Πρόοδος. Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Κοινωνιολογίαν τῆς Ἱστορίας (1933), Ὁ ἄνθρωπος καὶ αἱ κοινωνικαὶ ἀντιθέσεις (1934). Ἔχει ἀκόμη πολλὰ δημοσιεύματα, γιὰ θέματα ἐπιστημονικά, σὲ περιοδικὰ ἢ σὲ ἔργα συλλογικά, ἑλληνικὰ εἴτε ξένα».

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πολυγνώτου 3 Πλάκα, Αθήνα, 105 55